Εξαγορά
ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ)

(Τουρκικά διαβατήρια εντός και εκτός Τουρκίας)

ΑΝΩ ΤΩΝ 38 ΕΤΩΝ

Οι άνω των 38 ετών μπορούν να εξαγοράσουν την θητεία τους στη Τουρκία.
Αναλυτικά :

Εάν έχει συμπληρώσει πάνω από 1095 μέρες στο εξωτερικό και έιναι άνω
των 38 ετών και δεν έχει παρουσιαστεί στα κατά τόπους στρατολογικά
γραφεία για να κλητευθεί και διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά του χορηγείται το
καθεστώς του ανυπότακτου.  

Έτσι: 5.112 ευρώ (για 2010/2011 με αναπροσαρμογή ανάλογα με τις
ισοτιμίες) έχει οριστεί η εξαγορά της θητείας για όλους τους μήνες ,
ανεξαρτήτως εάν θα έπρεπε ο ενδιαφερό+ενος να υπηρετήσει 6, 15, ή
ελλιπούς διάρκεια θητεία.

(Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος βρίσκεται σε χώρα της Ε.Ε. λχ Ελλάδα
ή στις ΗΠΑ)

7.668 ευρώ εάν ο υπόχρεος βρίσκεται εκτός Ε.Ε. Σε Τρίτη χώρα και εφόσον
δεν έχει επιστρέψει στην Τουρκία μέχρι και το 38(ο) έτος της ηλικίας του.
Σε κάθε περίπτωση τα χρήματα αυτά κατατίθενται στις οικίες προξενικές
αρχές της Τουρκίας. (σε λογαριασμό που θα υποδείξουν αυτές)

[ Για να υπάρξει η εξαγορά υπενθυμίζεται πως οι υπόχρεοι θα πρέπει να
λάβουν την βασική εκπαίδευση η οποία διαρκεί 22 ημέρες . ]
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ


Ο υπόχρεος θα πρέπει να προσκο+ίσει στις οικίες προξενικές αρχές την
πολλαπλότητα των αδειών παραμονής του και έπειτα σε συνενόηση θα
υπάρξει συμφωνία με το εάν μπορεί να εξαγοραστεί η θητεία ή να θεωρηθεί
ad hoc ανυπότακτος ο οποίος όμως θα έχει ευνοηθεί από τις στρατιωτικές
διατάξεις περί ανυποταξίας για τούρκους πολίτες του εξωτερικού.∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

ΑΝΩ ΤΩΝ 38 ΕΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ, κάτοχοι τουλάχιστον 2 πτυχίων έχοντας την
Τουρκική σαν κύρια και μητρική γλώσσα

Κάτοικος χώρας του εξωτερικού (ΕΕ,ΗΠΑ και τρίτες χώρες με τις οποίες η
Τουρκία έχει υπογράψει διακρατικές συ+φωνίες περί ανταλλαγής στοιχείων) οι
οποίοι διατηρούν εμπράγματα δικαιώματα στην Τουρκία)
∆ΕΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ

- Απελαθέντες Τούρκοι Υπήκοοι

- Τέκνα μεικτών γάμων (Απελάσεις 1964, και απόγονοι στους οποίους
έχει  υπάρξει μεταβίβαση υπηκοότητας έχοντας τουλάχιστον μια
φυσική παρουσία στην Τουρκία)

-  Όσοι κάνουν είσοδο στη Τουρκία χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί το
καθεστώς της στρατιωτικής τους ιδιότητας στις κατά τόπους προξενικές
αρχές της χώρας στις οικίες χώρες τους

- Αυτοί που διαβιούν σε Τρίτη χώρα και έχουν αποποιηθεί δικαιωμάτων
τους στην Τουρκία, διατηρώντας όμως φυσικούς δεσ+ούς αίματος με
την χώρα, συγγενείς, εμπράγματα δικαιώ+ατα κληρονομικότητας κλπ
| More
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap